ҚР ҰҒА Хабарлары. Геология сериясы

http://turizm-hit.ru/

Іле плитасының девон шөгіндісіндегі корреляциялық стратиграфиялық сызбасы       5-17

(Орталық Қазақстан) Ұлытау ауданының кенбайыту жəне пикритті магматизмінің дамуы       18-36

Қазақстанның негізгі (базальт) магмалық тау жыныстары жəне олардың минералды мақта жəне талшықтар өндіруге арналған келешек пайдалануы       37-45

Қарсақбай-Ұлытау геосутура зонасының геологиясы мен геодинамикасы жəне пайдалы қазбаларға перспективасы       46-62

Кремнилі қара тақтатастар мен табиғи көміртегінің нанобөлшектерінің өлшемі       63-70

Оңтүстік Торғай мұнай-газды бассейнінің юралық шөгінділеріндегі мұнай қорлануы өнімділігінің деңгейі       71-78

Жітіқара рудалы ауданы: сирек жер металлдарының минералдары мен рудалары жəне оларды каротаж əдістерімен зерттеу перспективалары       79-86

Мойнақ гидроэлектр станциясы аумағындағы тектоникалық құрылымды зерттеу мақсатында геофизикалық əдістерді қолдану тəжірибесі      87-95

Солтүстік Тянь-Шаньның сейсмикалық қауіптілігін детерминистік бағалау     96-101

Оңтүстік Балқаш артезиан алабының төрттік сулы кешеніндегі топырақ суларының табиғи қорларын бағалау үшін ГАЖ-технологияларды пайдалану     102-111

Конденсациялық кеніш суы     112-119

Жер бедердің техногенді мəсілері туралы     120-123

Жаркент артезиан бассейнінің геотермалды сулары жəне олардың негізінде жылу мен электр энергиясы өндірісінің кешенін жасау болашағы     124-134

Төтенше жағдайларды бақылау жəне мониторинг жүйесін құру концепциясын дамыту мəселелері     134-140

Полимер қоспалы ыстық асфальтбетонның шаршау сипаттамаларын бағалау     141-148

Asterisk базасының негізінде IP-телефония жүйесінде деректерді ұстап қалудан қорғау    149-156

Сандық модельдеу көмегімен металдарды жер асты сілтісіздендіру процесін зерттеу    157-166

Төменгі температураларда асфальт- жəне полимерасфальтбетондардың беріктігін тəжрибелік бағалау    167-176

Парниктік газдар шығарындыларын азайту биогазды жағу үшін математикалық моделі    177-185

Төменгі температураларда асфальт- жəне полимерасфальтбетондардың беріктігін тəжрибелік бағалау    186-196

Жұмыс жасау аймағында ауаны озондау үрдісін модельдеу   197-204

Сандық модельдеу көмегімен металдарды жер асты сілтісіздендіру процесін зерттеу    205-216

Бұрғылау қарнағының өз салмағын есепке алып сызықты емес тербелісін талдау   217-225

Парниктік газдар шығарындыларын азайту биогазды жағу үшін математикалық моделі   226-235