Жарияланымдар Этикасы

ҚР ҰҒА-НЫҢ ЖУРНАЛДАРЫНДАҒЫ РЕДАКЦИЯЛЫҚ ЭТИКА ЖӘНЕ ЖАРИЯЛАНЫМДЫҚ ҚАТЕЛІКТЕР

Журналдағы жарияланым мен этикалық принцип үшін этика жөнінде ақпарат алу мақсатында мына сілтемеге назар аудару керек http://www.elsevier.com/publishingethics
немесе http://www.elsevier.com/journal-authors/ethics.

ҚР ҰҒА-ның ғылыми журналдарына мақалалар жариялау үшін бірнеше факторлар ықпал етеді. Мәселен, жарияланғалы отырған мақала бұрын-сонды жарыққа шықпаған (тек қана аннотация түрінде немесе академиялық диссертацияның бір бөлігі ретінде немесе электронды препринт http://www.elsevier.com/postingpolicy), басқа редакциялық мекемелерде дайындық үстінде болмауы, өзге орындарда дәл осы формада ағылшын немесе өзге барлық тілдерде шықпауы, барлық авторлардың толық келісімінсіз жарық көрмеуі, авторлық құқықтың бұзылмауы, барлық авторлардың  электронды нұсқада келісімінің болуы тиіс. Жұмыстың ағылшын тіліне аударылуы өзге жарияланымдарда жарық көрген болса, ондай ғылыми еңбектер жарияланбайды.

Мынадай формадағы ғылыми этикалық қателіктер жіберілмеуі тиіс, мысалы, плагиат, фальсификация, фальсификацияланған мәліметтер, өзгенің жұмысын дұрыс талдамау, жалған сілтемелер және т.б. ҚР ҰҒА-ның басылымы редакциялық этика тәртібі жөніндегі Кодексті толыққанды ұстанады және күдіктенген ақпарат пайда болған кезде аталмыш мекеменің құрылымдық схемаларына сүйенеді http://publicationethics.org/files/u2/New_Code.pdf.  Сіздің жарық көргелі тұрған еңбегіңіздің түпнұсқалық формасын тексеру мақсатында http://www.elsevier.com/editors/plagdetect жасалынады.

Авторлар жарияланымды рецензиялаған, оған түзетулер мен толықтырулар енгізілген кезде болуы тиіс. Барлық авторлар мұндай процестердің зерттеулеріне атсалысуы қажет.

Рецензенттер өзіндік ой-пікірлері мен тұжырымдарын әлі де болса жарияланбаған ғылыми еңбектерге білдіруі керек. Талдаудан өткен мақалалар өз құпиялылығын сақтайды. Рецензенттер мақала авторы немесе демеушісімен ешқандайда кикілжіңдер жоқ болған жағдайда ғана таңдап алынады.

Редакторлардың жұмысты қабылдауы немесе қабылдамауы, қай уақытта қабылдайтындығы өз еріктерінде. Олар рецензенттердің құпиялылығын сақтай отырып, жұмысқа толықтырулар мен өзгертулердің орын алуына ықпал етеді. Мақалалардың жарыққа шыққаннан кейін, мақала авторының авторлық құқығы бірден  ҚР ҰҒА-на өтеді.

ҚР ҰҒА-ның редакциясы редакциялық этиканы бақылайды және өз қорғауына алады.

 

Журнал туралы

 Қазақстан Республикасының Ұлттық ғылым академиясында 1946 жылдан бастап 8 журналдың құрылтайшысы. Олардың ішінде «ҚР ҰҒА Хабарлары. Геология және техникалық ғылымдар сериясы» - бас редакторы, корреспондент мүшесі Бейсембетов И.Қ.

 Шығарылып жатқан ғылыми журналдар сонау өткен ғасырдың алпысыншы және жетпісінші жылдардың өзінде-ақ өзге де кеңестік журналдармен бірге жоғары рейтингілік ғылыми журналдардың халықаралық тізіліміне кірген. Содан бері АҚШ, Ұлыбритания, Германия, Франция, Жапония және т.б. 73 шетелдік мемлекеттердің ірі кітапханаларына жөнелтіп отырады. Бұл журналдар халықаралық талаптарға сай шығарылып тұрады және Қазақстан ғылымының бет әлпеті.

            Журналдың авторлары – Қазақстанның ірі ғалымдары, ал редакциялық алқасының құрамында тек Қазақстанның ғалымдары ғана емес, сондай-ақ, ТМД-ң және шетелдің атақты ғалымдары, академиктер мен мүше-корреспонденттер бар.

Соңғы жылдары журналдардың таралымы бірнеше есеге көбейді, ал қазіргі таңда олар Қазақстанның көптиражды ғылыми журналдарының біріне жатады. Сонымен қатар жоғарыда айтылған журнал талаптарына сай, өз мақалаларын жариялай алады: Шетел ғалымдары, академиктер, мүше-корреспонденттері, оқу мекемелерінің профессорлары, ғылым докторлары мен кандидаттары, РhD докторанттар, магистранттар, студенттер, үкіметтік ұйым қызметкерлері, заң шығарушы билік өкілдері, халықаралық ұйымдар қызметкерлері, бизнес-қауымдастық өкілдері; Қазақстан Республикасындағы қоғамдық-саяси және экономикалық үрдістерді зерттеумен айналысатын отандық және шетелдік зерттеу орталықтары.

ҚР ҰҒА nauka-nanrk.kz, library.kz, rmebrk.kz/ интернет сайттарында журналдың электронды нұсқасы жарияланып тұрады. Ғылыми журналдарда жарияланатын материалдардың электронды нұсқасын тек Қазақстандық оқырмандарға ғана емес, алыс және жақын шетел оқырмандарына да қол жетімді. Бұл айтылып отырған журналдарда мультимедиялқ және әлеуметтік технологиялар арқылы ҚР Президенті Аппаратының, Үкіметтің, ҚР Парламентінің бекіткен барлық бағдарламалық құжаттарды басшылыққа ала отырып, еліміздің ғылыми өмірінің өзекті мәселелерін қозғайды.

Бүгінде осы журналдарға халықаралық дәрежеге сай болуы мен Elsеvier «Scopus» журналдарының авторларымен кездесулер мен семинарлар ұйымдастырылып, халықаралық жоғары деңгейдегі журналдар қатарына қосылу жолында жұмыстар жасалуда.

 

Цели и задачи - ISSN 2518-170X (Online)

 

ИЗВЕСТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК         РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН.

СЕРИЯ ГЕОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК

                          

            

                                 

В журнале публикуются тщательно отобранные оригинальные исследования в области геологических и технических наук, написанных учеными, прежде всего из Европы и Азии. Исследователи из других континентов также приветствуются.

Журнал также публикует обзорные доклады.

Журнал выходит 6 раз в год.

Рабочими языками являются английский, казахский, русский.


РЕКОМЕНДАЦИИ АВТОРАМ

1. Выбирайте актуальную тему. Нужно учесть, что тема актуальная в Казахстане может быть невостребованной или катастрофически устаревшей за рубежом.
2. Необходимо указывать научную новизну, оригинальность исследования, проанализировать уже имеющиеся статьи на выбранную тематику. Для этого необходимо просмотреть публикации в базах Scopus, Thomson Reuters платформа Web of Science, Springer Nature, просмотреть последние выпуски зарубежных журналов по теме статьи.
3. Максимальное использование свежих и разнообразных источников - книг, статей, диссертаций.
4. Анализ и сравнение результатов исследования с мировыми, показать, что вы в курсе последних событий, глобальных тенденций и открытий, что исследование актуально.
5. Заголовок статьи должен быть коротким и информативным, отказаться от использования аббревиатур, особенно если они относятся к узкой тематике.
6. Делать качественный перевод и отдать ее носителям языка или переводчику с безукоризненным знанием, стандарты языка в зарубежных журналах чрезвычайно высоки. К сожалению это приведет к потере времени и новым затратам.

NEWS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN. SERIES OF GEOLOGY AND TECHNICAL SCIENCES

2020  - № - 1, 2

2019  - № - 1, 2, 3, 4, 5, 6

2018  - № - 1, 2, 3, 4. 5, 6

2017  - № - 1, 23, 45, 6
2016  - № - 1, 2, 3, 4, 5, 6
2015  - № - 123456
2014  - № - 1, 2, 3, 4, 5, 6
2013  - № - 1, 2, 3, 4, 5, 6
2012  - № - 1, 2, 3, 4, 5, 6

EDITOR IN CHIEF

FacebookTwitterMixxVimeo

Our Journal

Calendar

« May 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31