NEWS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN. SERIES OF GEOLOGY AND TECHNICAL SCIENCES

2020  - № - 1, 2, 3

2019  - № - 1, 2, 3, 4, 5, 6

2018  - № - 1, 2, 3, 4. 5, 6

2017  - № - 1, 23, 45, 6
2016  - № - 1, 2, 3, 4, 5, 6
2015  - № - 123456
2014  - № - 1, 2, 3, 4, 5, 6
2013  - № - 1, 2, 3, 4, 5, 6
2012  - № - 1, 2, 3, 4, 5, 6

ИЗВЕСТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН. СЕРИЯ ГЕОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК

2019 г. - № - 1

2018 г. - № - 1, 2, 3, 4. 5, 6

2017 г. - № - 1, 2, 3, 456
2016 г. - № - 1, 2, 3, 4, 56
2015 г. - № - 123456
2014 г. - № - 1, 2, 3, 4, 5, 6
2013 г. - № - 1, 2, 3, 4, 5, 6
2012 г. - № - 1, 2, 3, 4, 5, 6

П О З Д Р А В Л Я Е М !!!

     Национальная академия наук Республики Казахстан СООБЩАЕТ: 

Следующие 4 журнала НАН РК были выбраны Clarivate Analytics для индексирования и реферирования в Базе Emerging Sources Citation Index начиная с января 2018 года индексация за весь 2017 год. 


1)Вестник НАН РК

2)Известия НАН РК. Серия химии и технологии

3)Известия НАН РК. Серия физико-математическая 

4)Известия НАН РК. Серия геологии и технических наук 


Журнал НАН РК «Известия НАН РК. Серия геологии и технических наук» с июля 2016 г. индексируется в Базе SCOPUS (Elsevier).

Президиум НАН РК


ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые авторы!

Мы рады предложить Вам услуги по публикации авторских монографий, научных книг и учебных пособий. Под эгидой Национальной академии наук Республики Казахстан Вы можете издать авторские и коллективные монографии, научные книги, учебники, биобиблиографии ученых к юбилейным датам, брошюры и т.п.
Переводы на казахский, русский, английский языки.
Редакторская правка (включает в себя корректорскую правку).
Работа с формой текстов, приведение ее в соответствие с нормами русского, казахского, янглийского языков.
Осуществление необходимого литературного редактирования текстов, без изменения смысла редактируемых материалов.
Исправление стилистических и логических ошибок, всех неверных случаев словоупотребления.
Проверка сочетаемости слов и выражений, стилистического единства текста, его интонационной и синтаксической структуры.
Устранение неправильной разбивки текста на абзацы.
Согласование с авторами рекомендуемых изменений.
Корректорская правка текста
Обеспечение соответствия текста нормам орфографии и пунктуации.
Обеспечение правильности написания и унификации терминов, символов, единиц измерения, условных сокращений, единообразия обозначений в иллюстрациях и тексте, проверка правильности оформления таблиц и сносок и т.п.
Проверка порядковой нумерации разделов в оглавлении (содержании), сравнение их названия с заголовками в тексте.
I. Создание макета книги для печати:
Подготовка текста к печати;
Разработка индивидуального дизайна обложки книги (автор формулирует концепцию обложки и согласовывает готовые макеты);
Для издания книги как научной монографии обязательным требованием является наличие не менее двух рецензентов. Сведения о рецензентах указываются в выходных данных издания; Рецензии на монографию от кандидатов или докторов наук.
II. Печать книги: Издание требуемого количества книг формата А5 любого объема;
Твердый или мягкий переплет книги;
Цветные иллюстрации вклеиваются в книгу отдельным блоком.
Обращаться по адресу: г. Алматы, ул. Шевченко, 28, Академия наук, 219-220 каб.
Эл. почта This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , моб. 8-707-105-89-64

БЕЙСЕМБЕТОВ ИСКАНДЕР ҚАЛЫБЕКҰЛЫ


ӘДІЛОВ ЖЕКСЕНБЕК МӘКЕЙҰЛЫ

«Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының Хабарлары. Геология және техника ғылымдар сериясы» журналының

 Бас редакторы

ҚР ҰҒА корреспондент мүшесі, экономика ғылымдарының докторы, профессор

Алғы сөз!

XX ғасырдың екінші жартысындағы қоғам мен табиғаттың өзара қарым-қатынасы негізінде біздің елімізде күрделі табиғат жағдайы қалыптасты. Материалдық өндірістер көбейді, барған сайын шикізатқа сұраныстың өсуінің нәтижесінде жерасты мен үсті қазба байлықтары жеделдетіп игерілді. 1990 жж. басында тәуелсіздіктің тұғырлы белесіне қол жеткізген Қазақстан Республикасы өзінің соны тарихи жолын бастады. Ширек ғасырға жуық уақыт ішінде еліміз тар жол тайғақ кешу мен зұлмат қиын-қыстау кезеңдерден сүрінбей өтіп, жаңа деңгейге қол жеткізді.

Тәуелсіздік жылдарында мемлекеттің ЖІӨ 10 есе ұлғайды. ЖІӨ адам басына 17 есеге өсті - $700-ден  $12 мыңға. Өсу қарқыны бойынша мемлекет әлемдік лидерлердің қатарына қосылды. Мемлекет қоры 80 млрд. АҚШ доллардан асады. Британдық сарапшылардың бағасына сүйенсек, Қазақстан XXI ғасырда қарқынды дамыған 25 мемлекеттің ішінде екен.

Қазақстан экономикасының тұрақты дамуының негізгі себептері – нарықтық реформа, сыртқы сауда-саттық пен инвестиция. Қазақстан бай табиғи ресурстары мен бірнеше жеке және өзіндік тұрмыстық-шаруашылық қалыптастыру қажеттілігіне  мен ғылым, технология жетістіктерін орынды пайдалану үшін экономикалық дамудың өзіндік моделін  құруда.   Экономиканың мемлекеттік емес саласы қарқынды дамуда – акционерлік қоғам,  салааралық үйлестіру мен сыртқы экономикалық қауымдастық. Концерндар мен консорциумдар.

Осыған орай бұл журналдың қалың оқырманға тигізер септігі мол деп білеміз. Өйткені геология және техника ғылым салалары – заманауи уақыттың ең негізгі тетіктеріне айналып отыр. Демек, аталмыш ғылымдар мен байланысты ашылып отырған бұл журналдың болашағы жарқын болғай!

 

 

Home - ISSN 2518-170X (Online), ISSN 2224-5278 (Print)

CONGRATULATIONS !!!

National academy of sciences of the Republic of Kazakhstan informs:

     The following 4 publications of NAS RK have been selected for coverage in Clarivate Analytics products and services. Beginning with 2017, this publication will be indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index.

 
1.   Bulletin of NAS RK
2.   News of NAS RK. Series of Chemistry and technology
3.   News of NAS RK. Physico-mathematical series
4.   News of NAS RK. Series of Geology and technical sciences  

     News of NAS RK. Series of Geology and technical sciences has been indexed in the Scopus database since July 2016

 

Presidium of NAS RK


The awarding ceremony of the Certificate of Scopus database indexing

     

   On 22th of November, 2016 in the National academy of sciences of RK, there was held the awarding ceremony of the Certificate of Scopus database indexing to editorial board of the "News of NAS RK. Series of geology and technical sciences" scientific journal.

  Gino Ussi, the executive vice-president, as well as other members of the Elsevier company (Amsterdam, Netherlands) have taken part in this event.

   "News of NAS RK. Series of geology and technical sciences» journal on the 26 of July, 2016 entered into the Scopus international database - the world's largest unified abstract database which indexes more than 21000 names of scientific, technical and medical journals of about 5,000 international publishers, through the persistent, diligent, purposeful work of editorial board members, aimed at high-grade publishing of scientific articles of authors who publish the results of their scientific work. Other academic journals of NAS RK are under consideration.

   During the ceremony, presentations were made by Gino Ussi, Executive Vice President of Elsevier, Murat Zhurinov, President of NAS RK, academician, Galimkair Mutanov, academician of NAS RK, rector of Al-Farabi Kazakh National University, Zhambakin K.Zh., corresponding member of NAS RK, Bapiyeva M.K., vice president of the National Center for Scientific and Technical information, Mansurov Z.A., Director general of IPG, the founding father of the first journal, indexed in the Scopus, Togambayeva A.K., director of department on science and innovation activity of Al-Farabi KazNU, Chechin L.M, corresponding member of NAS RK.

                                                                                                                                                 Presidium of NAS RK

Contacts

Contact Us

 Address: 

Republic of Kazakhstan, 

 

28, Shevchenko street, Almaty, 050010

 

Tel.: +7 727 272-13-19, + 7 727 272-13-18,

 

Fax: +7 727 261-00-25

 

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

EDITOR IN CHIEF

FacebookTwitterMixxVimeo

Our Journal

Calendar

« July 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31