ЖАҢАЛЫҚТАР

Қазақстан Республикасы
Ұлттық ғылым академиясы

ГЕОЛОГИЯ сериялары

ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР

Редакция алқасы

Б а с  р е д а к т о р ы

 

э. ғ. д., профессор, ҚР ҰҒА академигі

 

И.К. Бейсембетов

 

 

Бас редакторының орынбасары

 

Жолтаев Г.Ж. проф., геол.-мин. ғ. докторы

 

 

Р е д а к ц и я  а л қ а с ы:

 

Абаканов Т.Д. проф. (Қазақстан)

Абишева З.С. проф., академик (Қазақстан)

Абсадыков Б.Н. проф., корр.-мүшесі (Қазақстан)

Агабеков В.Е. академик (Беларусь)

Алиев Т. проф., академик (Әзірбайжан)

Бакиров А.Б. проф., (Қырғызстан)

Буктуков Н.С. проф., академик (Қазақстан)

Булат А.Ф. проф., академик (Украина)

Ганиев И.Н. проф., академик (Тәжікстан)

Грэвис Р.М. проф. (АҚШ)

Жарменов А.А. проф., академик (Қазақстан)

Конторович А.Э. проф., академик (Ресей)

Курскеев А.К. проф., академик (Қазақстан)

Курчавов А.М. проф., (Ресей)

Медеу А.Р. проф., академик (Қазақстан)

Мұхамеджанов М.А. проф., корр.-мүшесі (Қазақстан)

Оздоев С.М. проф., академик (Қазақстан)

Постолатий В. проф., академик (Молдова)

Степанец В.Г. проф., (Германия)

Хамфери Дж.Д. проф. (АҚШ)

Штейнер М. проф. (Германия)